مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه شهید بهشتی

 پژوهشگاه هوافضای ایران

دانشگاه هنر

پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران