اعضای هیأت علمی دانشکده طب هوافضا و زیرسطحی

1- دکتر امیر نظامی اصل    متخصص طب هوافضا و زیرسطحی - استادیار

2- دکتر محسن مرادی نیا    متخصص طب کار- استادیار

3-دکتر علیرضا رنجبر نائینی   متخصص نورولوژی- استادیار

4- دکتر رضا اسلامی        متخصص طب هوافضا و زیرسطحی- استادیار

5- دکتر عباس نور محمدی   متخصص طب هوافضا و زیرسطحی- استادیار

6-دکتر فرهاد آوخ کیسیمی  متخصص روانپزشکی و فلوشیپ روانپزشکی نظامی- استادیار

7- دکتر محمود مومن زاده   متخصص طب هوافضا و زیرسطحی- استادیار

8- دکتر محمد امینیان فر    متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری- استادیار

9- دکتر حمزه شاه علی   متخصص طب هوافضا و زیرسطحی- استادیار

10- دکتر کیوان خسروی فرد    متخصص بو جراح بیماریهای چشم و فلوشیپ اکولوپلاستی- استادیار