مدیر آموزش دانشکده طب هوافضا و زیر سطحی

 صابر امیر پور اصل میاندوآب