مدیر EDOدانشکده طب هوافضا و زیرسطحی

صابر امیر پور اصل

 

 

بسمه تعالی

شرح وظایفEDO:

 

1-مشارکت در تصمیم سازی سیاست های آموزشی نهادهای سیاست گذار دانشگاه اعم از شورای آموزشی دانشگاه،  شورای دانشگاه ، هیات رئیسه ، هیات امناء و هیات ممیزه دانشگاه .

2-ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشگاه برای برنامه ریزی و عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های کلان آموزشی دانشگاه.

3-عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه.

 4-ارائه گزارش فعالیت ها به تصمیم گیرندگان آموزشی در سطح دانشگاه و وزارت متبوع.

5-همکاری با EDCدانشگاه های علوم پزشکی به منظور تبادل تجربیات ، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های موجود در هر مرکز.

6-طراحی و مدیریت برنامه های نوآورانه آموزشی در زمینه  روش تدریس ، ارزشیابی ، مشاوره  و رهبری و مدیریت در محدوده اختیارات دانشگاه و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه.

7-پایش ،  ارزشیابی ، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در حوزه علوم پزشکی در سطح ملی و بین المللی.

نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی .

 8-توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشگاه.

9-توانمند سازی ، حمایت و هدایت دفاتر توسعه دانشکده ها و و احدهای توسعه آموزش بیمارستانها در اجرای وظایف و برنامه های مربوطه.

10-توانمندسازی مدیران آموزشی دانشگاه اعم از معاونین آموزشی دانشگاه ،دانشکده ، بیمارستان ها و گروههای آموزشی در زمینه رهبری و مدیریت آموزشی.

11-برنامه ریزی درسی در چارچوب اختیارات داده شده به دانشگاههای علوم پزشکی و طراحی ، مشاوره و مشارکت در اجرای ارزشیابی برنامه درسی ، استاد و دانشجو.

12-طراحی، مشاوره و مشارکت در اعتباربخشی مراکز آموزشی دانشگاه و ارزشیابی عملکرد و فعالیت های دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها  و واحدهای توسعه آموزش بیمارستانها. 

13-تعیین اولویت های پژوهش در آموزش دانشگاه و حمایت از اجرای پروژه های تصویب شده و ایجاد و فعال کردن کمیته های مشورتی دانشجویی، استعدادهای درخشان و دانش آموختگان با هدف بهره گیری از نظرات و پیشنهادات دانشجویان در راستای ارتقاء کیفی آموزش مطابق باضوابط و مقررات مربوطه.