اسامی فارغ التحصیلان دانشکده طب هوافضا و زیر سطحی

1- دکتر ابوالفضل خادمی

2- دکتر ابوالفضل خامکی

3- دکتر رضا اسلامی

4- دکتر احمد عبادی قصبه

5- دکتر محمود مومن زاده

6- دکتر عباس نورمحمدی

7- دکتر شهرام قیومی

8- دکتر سعید احتشامی

9- دکتر حمزه شاه علی

10-دکتررضا طرقی

11- دکترحسین قاضی زاده

12- دکتر امید قطره سامانی

13- دکتر اکبر حاجی قاسمعلیان

14- دکتر سعید زارعی

15-دکتر نادر تقوی

16-دکتر بیتا یار محمدی