با سلام

 این هفته مورخ 98/5/17 به علت برگزاری

کارگاه مدیریت هایپوکسی در هوانوردی و انتقال هوایی

جلسه ژورنال کلاب برگزار نخواهد گردید